Nadačná listina

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Zakladateľ s úctou voči životu, dielu a odkazu Antona Srholca touto nadačnou listinou (ďalej len „Nadačná listina“) zakladá nadáciu s názvom Nadácia Antona Srholca ANTÓNIO (ďalej len „Nadácia“).

Čl. II
Názov, sídlo a postavenie Nadácie

 1. Názov Nadácie: Nadácia Antona Srholca ANTÓNIO.
 2. Sídlo Nadácie: Nezábudková č. 12, 821 01 Bratislava.
 3. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu uvedeného v čl. III Nadačnej listiny. Nadácia je právnická osoba.

Čl. III.
Verejnoprospešný účel Nadácie

 1. Účelom Nadácie je najmä:
  a) podporovať projekty rozvíjajúce hodnoty sociálnej spravodlivosti, slobody, demokracie a spolupráce medzi národnosťami a etnickými skupinami
  b) napomáhať rozvoju kresťanských duchovných hodnôt v spoločnosti prostredníctvom podpory teologického myslenia, ekumenického i medzi náboženského dialógu
  c) posilňovať iniciatívy vyjadrujúce postoje osobnej i občianskej odvahy a statočnosti
  d) podporovať šírenie informácií o období neslobody, ktoré pomôžu k odhaľovaniu pravdy o totalitných režimoch a ich obetiach
  e) podporovať kultúrne, vzdelávacie, výchovné, vydavateľské, publikačné aktivity, ktoré budú rozvíjať vyššie spomenuté ciele
  f) vyhlasovať cenu Antona Srholca podľa osobitného štatútu
  g) napomáhať zachovanie pamiatky na Antona Srholca a šírenie jeho duchovného odkazu prostredníctvom podpory aktivít, usporiadaných s týmto cieľom.

Čl. IV
Zakladateľ

Zakladateľom Nadácie (ďalej len „Zakladateľ“) je:

Meno a priezvisko: Marta Bariak Košíková

Čl. V
Hodnota nadačného imania

 1. Hodnota nadačného imania je 6.650,00 EUR (slovom šesťtisíc šesťsto päťdesiat eur).

Čl. VI
Hodnota a predmet majetkového vkladu Zakladateľa do nadačného imania pri založení Nadácie

 1. Majetkový vklad Zakladateľa do nadačného imania Nadácie je tvorený peňažným vkladom Zakladateľa vo výške 6.650,00 EUR (slovom šesťtisíc šesťsto päťdesiat eur).

Čl. VII
Doba, na akú sa Nadácia zriaďuje

 1. Zakladateľ zakladá Nadáciu na dobu neurčitú.

Čl. VIII
Počet členov orgánov Nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby
Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov Nadácie

Orgánmi Nadácie sú:

 • správna rada
 • správca
 • revízor

Čl. VIII A
Správna rada

 1. Správna rada je najvyšším orgánom Nadácie
 2. Správna rada
  a) volí a odvoláva predsedu správnej rady, správcu a revízora; ustanovenie čl. VIII A ods. 14 tretia veta, čl. VIII B ods. 2 a čl. VIII C ods. 4 Nadačnej listiny tým nie je dotknuté,
  b) schvaľuje rozpočet Nadácie, ktorý jej predkladá správca,
  c) rozhoduje o zmenách v Nadačnej listine; čl. XVIII Nadačnej listiny tým nie je dotknutý,
  d) schvaľuje vnútorné organizačné predpisy a ich zmeny,
  e) vymenúva likvidátora,
  f) rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,
  g) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  h) rozhoduje o kúpe alebo predaji nehnuteľností Nadácie,
  i) rozhoduje o spôsoboch použitia majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie a za podmienok, ustanovených zákonom a nadačnou listinou
  j) určuje odmenu za výkon funkcie správcu a najmenej raz ročne vyhodnotí jeho činnosť
  k) rozhoduje o vytvorení poradných orgánov pre posudzovanie projektov a ďalšiu expertnú činnosť.
 1. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. f) tohto článku Nadačnej listiny.
 2. Správna rada má sedem členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva Zakladateľ. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
 3. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné s možnosťou opätovného vymenovania.
 4. Správna rada sa schádza na zasadnutie spravidla každých 6 mesiacov, najmenej však raz za rok a tiež vždy, keď ju zvolá predseda; ten ju zvolá vždy do 30 dní, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia správnej rady alebo revízor.
 5. Zasadnutie správnej rady musí byť oznámené v lehote najmenej 14 dní pred jeho konaním, pokiaľ túto lehotu neodvolajú všetci členovia správnej rady.
 6. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu Nadácie.
 7. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku Nadácie.
 8. Správna rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou z prítomných členov, ktorých musí byť na zasadnutí viac ako polovica. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
  Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady je potrebný na:
  a) voľbu a odvolanie predsedu správnej rady; ods. 14 tretia veta tohto článku tým nie je dotknutý,
  b) voľbu a odvolanie správcu; čl. VIII B ods. 12 Nadačnej listiny tým nie je dotknutý.
  c) rozhodovanie o zmenách v Nadačnej listine.
 9. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady má nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
 10. Členstvo v správnej rade zaniká:
  a) uplynutím funkčného obdobia,
  b) písomným odstúpením doručeným správcovi alebo správnej rade,
  c) odvolaním Zakladateľom pre stratu spôsobilosti byť členom alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje najmä neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadaniach.
  d) smrťou.
 11. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť Zakladateľom do 60 dní od uvoľnenia miesta vymenovaný nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.
 12. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. Prvého predsedu správnej rady menuje zakladateľ.
 13. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa ods. 2 písm. a) tohto článku. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

Čl. VIII B
Správca

 1. Správca je štatutárnym orgánom Nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Nadácie, ktoré nie sú zákonom alebo Nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Správcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony a má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.
 2. Správcu volí a odvoláva správna rada, okrem prvého správcu, ktorého vymenuje Zakladateľ.
 3. Správca predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku. V roku založenia Nadácie tak urobí správca najneskôr do 15.12.2016.
 4. Správca nesmie byť členom správnej rady ani revízorom Nadácie.
 5. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene Nadácie.
  Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
 6. Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady s poradným hlasom.
 7. Funkčné obdobie správcu nadácie je trojročné. Návrh na jeho voľbu alebo odvolanie môže podať každý člen správnej rady.
 8. Správcu odvolá správna rada, ak
  a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
  b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 9. Správcu môže správna rada odvolať, ak
  a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka,
  b) neplní povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
  c) stratil dôveru členov správnej rady.
 10. Správca sa bez udania dôvodu môže vzdať funkcie.
 11. Ak správna rada odvolá správcu podľa odsekov 8 a 9 tohto článku alebo sa správca vzdá funkcie podľa odseku 10 tohto článku, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca. Do zvolenia správcu koná v mene Nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
 12. Na voľbu a odvolanie správcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 9 písm. c) tohto článku je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

Čl. VIII C
Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom Nadácie, ktorý najmä:
  a) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade,
  b) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie
  c) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
  d) navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadania správnej rady nadácie, ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie.
 2. Funkčné obdobie revízora je trojročné a výkon funkcie revízora je nezlučiteľný s členstvom v správnej rade alebo s funkciou správcu Nadácie.
 3. Funkcia revízora nadácie je dobrovoľná a neplatená.
 4. Revízora volí a odvoláva správna rada, okrem prvého revízora, ktorého určí zakladateľ.
 5. Revízorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Čl. IX
Členovia orgánov Nadácie

 1. Členovia prvej správnej rady sú:
  Marta Bariak Košíková
  Rita Carberry
  Patrik Dubovský
  Daniel Pastirčák
  Marián Prachár
  Michal Srholec
  Ivan Šesták
 2. Prvým predsedom správnej rady je: Michal Srholec
 3. Prvým správcom je: Mgr. František Neupauer, PhD.,
 4. Prvým revízorom je: Mária Kunáková

Čl. X
Podmienky nakladania s majetkom Nadácie

 1. Majetok Nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom uvedeným v čl. III Nadačnej listiny alebo na úhradu výdavkov (nákladov) na správu Nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu Nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Nadácie do 15. 12. na nasledujúci kalendárny rok. V roku založenia Nadácie tak urobí správna rada na svojom prvom zasadaní.
 2. Výdavky (náklady) na správu Nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na:
  a) ochranu a zhodnotenie majetku Nadácie,
  b) propagáciu verejnoprospešného účelu Nadácie alebo účelu nadačného fondu,
  c) prevádzku Nadácie,
  d) odmenu za výkon funkcie správcu,
  e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné náhrady),
  f) mzdové náklady,
  g) náklady na získavanie finančných prostriedkov,
  h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou Nadácie.
 3. Výdavky (náklady) na správu Nadácie musí viesť Nadácia oddelene.
 4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.
 5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

Čl. XI
Použitie nadačného imania

 1. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov Nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
 2. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.’
 3. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, cenných papierov a nehnuteľností.

Čl. XII
Výnosy z majetku a príjmy Nadácie

 1. Výnosy z majetku Nadácie sú najmä príjmy z prenájmu majetku Nadácie, úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných papierov
 2. Príjmami Nadácie sú najmä príjmy:
  a) z darov, grantov a príspevkov tuzemských i zahraničných fyzických a právnických osôb,
  b) z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských akcií organizovaných nadáciou,
  c) z príjmov získaných z hospodárenia s majetkom nadácie,
  d) z dotácií zo štátneho rozpočtu, z ústredného orgánu štátnej správy, z rozpočtu obce
  e) z výnosov z verejných zbierok, z lotérií a iných podobných hier,
  f) z dedičstva,
  g) z výnosov majetku podľa odseku 1 tohto článku Nadačnej listiny.

Čl. XIII
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky Nadácie

 1. Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku Nadácie, môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú postavenie neziskovej organizácie, ak ich činnosť je v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.
 2. Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku Nadácie môžu byť tuzemské osoby alebo zahraničné osoby.

Čl. XIV
Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie tretím osobám a účelová viazanosť prostriedkov

 1. Ak je hodnota daru venovaného Nadácii vyššia ako 331 €, je Nadácia povinná darcovi oznámiť spôsob použitia daru.
 2. Ak darca poskytne dar Nadácií na konkrétny verejnoprospešný účel, je Nadácia povinná na tento účel ho použiť.
 3. Príjemcovia prostriedkov Nadácie, ktorí sú fyzické osoby alebo právnické osoby, musia napĺňať ciele stanovené v čl. III Nadačnej listiny. Prostriedky, ktoré Nadácia poskytuje, môžu byť použité iba na účel, na ktorý bola Nadácia zriadená.
 4. V prípade poskytnutia prostriedkov vo forme grantu, Nadácia uzavrie s príjemcom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov.
 5. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť ich na účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie Nadácie preukázať, ako boli použité. V prípade porušenia tejto povinnosti je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná poskytnuté prostriedky Nadácii bezodkladne vrátiť.
 6. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky Nadácie poskytnuté v rozpore so zákonom o nadáciách, je povinná tieto prostriedky vrátiť.
 7. Nadácia môže poskytnúť prostriedky aj vo forme ocenenia (ceny). V takomto prípade sa zmluva s príjemcom neuzatvára.
 8. Finančné prostriedky Nadácie nie je možné poskytnúť Zakladateľovi, členom správnej rady, ani členom iného orgánu Nadácie alebo im blízkym osobám.

Čl. XV
Účtovníctvo a výročná správa

 1. Nadácia vedie účtovníctvo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.
 4. Nadácia vypracuje výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 15. mája príslušného roka s náležitosťami podľa zákona o nadáciách. Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája.

Čl. XVI.
Zrušenie Nadácie

 1. Nadácia sa zrušuje:
  a) rozhodnutím Zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná aspoň jeden rok;
  b) rozhodnutím súdu o zrušení Nadácie,
  c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  d) rozhodnutím zakladateľa.

Čl. XVII
Zánik Nadácie a spôsob majetkového vyrovnania

 1. Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Na zrušenie nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú ustanovenia zákona o nadáciách.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak

 • majetok a záväzky Nadácie po jej zániku prechádza na inú nadáciu,
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • po skončení konkurzného konania neostane žiaden majetok.

Čl. XVIII
Ustanovenia Nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.

 1. Zakladateľ sa rozhodol, že ustanovenia čl. VII Nadačnej listiny (Doba, na akú sa nadácia zriaďuje) sa nesmie zmeniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.
 2. Zakladateľ sa ďalej rozhodol, že ustanovenia čl. III (Verejnoprospešný účel Nadácie) sa nesmie zúžiť rozhodnutím žiadneho orgánu nadácie.
 3. Výlučná pôsobnosť Zakladateľa je:
  a) vymenúvanie a odvolávania členov správnej rady,
  b) vymenovanie prvého predsedu správnej rady, prvého správcu a prvého revízora,
  c) rozhodnutie o zrušení, splynutí alebo zlúčení Nadácie.
 4. Zakladateľ je oprávnený zmluvne postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Nadačnej listiny na ďalšie osoby.
 5. V prípade smrti Zakladateľa všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Nadačnej listiny prechádzajú na jeho dedičov.

Bratislava 17. 11. 20017
Marta Bariak Košíková, zakladateľ Nadácie Antona Srholca ANTÓNIO